Tha Colaisde a’ Chaisteil agus Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall - sgiobaFoghlam Inbheach Comhairle nan Eilean Siar - le taic bho e-Sgoil, toilichte a bhith a’ co-obrachadh air cùrsa SpeakGaelic a thèid a chur air bhog air feadh Alba nas fhaide air adhart air a’ mhios seo.  Cuide ri bhith a’ lìbhrigeadh chlasaichean SpeakGaelic, bidh Colaisde a’ Chaisteil a’ trèanadh luchd-oide gus cùrsaichean cànain a theagasganns na coimhearsnachdan, an dà chuid don Cholaisde agus do dh’Ionnsachadh Coimhearsnachd Innse Gall.

Is e iomairt ùr, fharsaing agus ioma-fhillte a tha ann an SpeakGaelic.  Tha e a’ tabhann meadhan cho iomlan ’s a th’ air a bhith ann fad ginealach airson Gàidhlig ionnsachadh.

Gheibh luchd-ionnsachaidh cothrom clasaichean SpeakGaelic a dhèanamh aghaidh-ri-aghaidh no air-loidhne, no faodar an cùrsa a leantainn tro ionnsachadh fèin-stiùirichte air làrach-lìn SpeakGaelic, no tro shusbaint meadhain.  A bharrachd air fìor luchd-ionnsachaidh, tha SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha airson na tha aca de Ghàidhlig cheuna a leasachadh.

Tha Pròiseact Breug-fhìorachd Àrc-eòlas Uibhist toilichte an app ùr ‘Ulaidhean Uibhist’ a chur air bhog.  Tha am pròiseact seo, le taic bho Chomhairle nan Eilean Siar, air a chruthachadh agus air a stiùireadh le arc-eòlaichean Colaisde a’ Chaisteil.  Is e amas a’ phròiseict cothrom a thoirt do choimhearsnachdan agus luchd-tadhail an app a chleachdadh gus seachd làraichean cudromach ann an Uibhist a rannsachadh.

Gheibhear ceudan de làraichean arc-eòlach iongantach ann an Uibhist, eadar uaighean bho Nuadh Linn na Cloiche gu aon de na làraichean malairt Lochlannach as motha ann an Alba.  Tha Colaisde a’ Chaisteil a’ tabhann chùrsaichean bho ìre inntrigidh gu ìre for-cheum, a’ toirt cothrom mìorbhaileach do dh’oileanaich na làraichean seo, a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, a sgrùdadh ann an àrainneachd bhrèagha fo stiùir eòlaichean air leth.

Tha Colaiste a’ Chaisteil a’ sireadh luchd-ionnsachaidh Gàidhlig a bhiodh ag iarraidh pairt a ghabhail ann an sgeama meantraidh, gus cothrom a thoirt dhaibh Gaidhlig a chleachdadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil.

Tha an sgeama seo airson cothrom a thoirt dha luchd-ionnsachaidh an cànan a chleachdadh agus a leasachadh. Bhiodh an luchd-ionnsachaidh a’ coinneachadh ri meantair, a tha fileanta ann an Gàidhlig, airson timicheall air aon uair a thìde gach seachdain, gus còmhradh riutha gu neo-fhoirmeil. An-dràsta, chan eil comas aig a’ cholaiste ach deichnear luchd-ionnsachaidh a chur tron an sgeama seo.

Tha sinn a’ sireadh luchd-ionnsachaidh adhartach a bhiodh comasach air còmhradh le meantair. 

Air sgàth mar a tha cùisean an-drasta leis a’ Choronabhirus chan eil sinn cinnteach fhathast cuine a thòisicheas seo. Ma tha ùidh agaibh ann a bhith an sàs anns a’ phrògram, neo ma tha ceistean sam bith agaibh, faodaidh sibh fios a chur chun phost-dealain seo: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.