Tha Colaiste a’ Chaisteil a’ sireadh dhaoine de gach aois a bhiodh deònach a bhith na meantairean dha luchd-ionnsachaidh Gàidhlig san àm ri teachd.

Tha an sgeama seo airson cothrom a thoirt dha luchd-ionnsachaidh an cànan a chleachdadh agus a leasachadh. 

Bhiodh aig gach meantair ri coinneachadh ri aon duine a tha ag ionnsachadh Gàidhlig agus a bhith a’ còmhradh riutha ann an suidheachadh neo-fhoirmeil. 

Chan fheum sibh a bhith comasach air Gàidhlig a leughadh no a sgrìobhadh – chan eil sinn ag iarraidh ach comas còmhraidh.

Gheibheadh na meantairean am pàigheadh. Ma tha ùidh agaibh ann a bhith an sàs anns a’ phrògram mheantaraidh seo, neo ma tha ceistean sam bith agaibh, faodaidh sibh fios a chur gun a’ phost-dealain seo: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Fhuair Comhairle nan Eilean Siar a’ chiad lìbhrigeadh de sgàilean-dìon an-diugh (Diciadain) airson luchd-obrach aig taighean-cùraim anns na h-Eileanan an Iar, le carthannas tuathanas-gaoithe Urras an Rubha agus Shanndabhaig ag obair le Colaiste a’ Chaisteal UHI airson PPE an-asgaidh a thoirt seachad.

Tha luchd-obrach bhon cholaiste agus bhon charthannas tuathanas-gaoithe air a bhith ag obair còmhla airson PPE a chruthachadh airson luchd-obrach slàinte nan eilean, agus thòisich iad a’ lìbhrigeadh na sgàilean-dìon gu dotairean agus nursaichean an NHS am mios a chaidh – air an cruthachadh le uidheamachd aig an t-Ionad Ùr-Ghnàthachas a dh’urrasaich an tuathanas-gaoithe aig a’ cholaiste.

Tha dìth PPE air a bhith gu mòr anns na naidheachdan a thaobh a’ choròna-bhìoras, leis a’ ghalair a’ nochdadh ann an taigh-cùraim Home Farm ann an Port Rìgh agus na naidheachdan-bàs brònach a lean an sin a’ toirt mòran uallach air coimhearsnachd eileanach.

Tha na sgàilean-dìon a’ tighinn ann an dà phàirt. Tha na bannan-cinn plastaig air an cruthachadh aig a’ cholaiste le priontair 3D, agus tha duilleagan plastaig air an ceangal ris na bannan mar sgàilean-aghaidh. Thathar airson gum bi bann-ceann aig a h-uile neach-obrach cùram a dh’fheumas sgàil-dìon, a dh’fhaodas a bhith air a nighe le uisge blàth siabannach, agus gum bi cuideachd gu leòr duilleagan-aghaidh aca, a dh’fhaodas a bhith air an atharrachadh gu trice.

Chaidh mu 100 sgàil-dìon a lìbhrigeadh gu NHS Eilean Siar agus an uair’s gu robh sin air a dhèanamh, thòisich an sgioba ag obair air an stuth a chruthachadh airson an toirt don roinn-cùraim.

Chaidh a’ chiad lìbhrigeadh de 58 sgàilean-dìon agus pacaidean de dhuilleagan plastaig a thoirt seachad le Tony Robson, comhairliche coimhearsnachd Urras an Rubha agus Shanndabhaig, gu Muriel NicLeòid, Manaidsear Seirbhisean Làithe Cùraim Coimhearsnachd na bu tràighe an-diugh. Bidh barrachd gan leantainn, gus a bheil sgàil-dìon dhaibh fhèin aig gach neach-obrach ann an roinn a’ chùraim agus gu leòr dhuilleagan-aghaidh air an son cuideachd.

Aon uair ’s gu bheil taighean-cùraim a’ Chomhairle air uidheamachd fhaighinn, bho Dun Berisay gu St Brendans, seallaidh an sgioba ri taighean-cùraim prìobhaideach mar Betesda agus Blàr Buidhe.

Chuir Jack Libby, ceannard Cùram Coimhearsnachd aig Comhairle nan Eilean Siar, fàilte air a’ ghealladh PPE mar “naidheachd sgoinneil”, fhad’s a dh’ainmich Muriel NicLeòid e mar “oidhirp mìorbhaileach ionadail”.

Thuirt Muriel cuideachd: “Tha mi smaoineachadh gur e leasachadh mìorbhaileach a th’ann, agus tha ùr-ghnàthachas ionadail an còmhnaidh math ri fhaicinn. Bu chòir cuideachadh ionadail a bhith a’ faighinn cliù, oir tha sinn uile còmhla anns an t-suidheachadh seo mar choimhearsnachd – agus mar choimhearsnachd cruinneil.

“Taing mòr do UHI agus Urras an Rubha agus Shanndabhaig airson an cuideachadh agus an aire ann a bhith a’ cruthachadh iad seo airson a h-uile duine. Tha sinn ag obair còmhla.”

Thuirt Muriel cuideachd gu robh iomadh stuthan aca de “PPE aon-chleachdail ach tha e math rudeigin a bhith againn nach bi sinn a’ tilgeil air falbh”, oir faodaidh na bannan-cinn a bhith air an glanadh agus an ath-chleachdadh.

Thomhais Tony Robson gum biodh iad a’ cruthachadh eadar 400 agus 500 bannan-cinn gu lèir – agus le gach bann a’ toirt uair a thìde a chruthachadh le priontair 3D a’ cholaiste, bheireadh e seachdain neo dhà airson a’ ghealladh aca a ghlèidheadh.

Chaidh am freagairt PPE a chuir air dòigh le luchd-obrach a’ cholaiste ag obair còmhla ri Tony agus manaidsear leasachaidh Urras an Rubha agus Shanndabhaig, Calum MacDhòmhnaill. Tha na bannan-cinn air an cruthachadh leis a’ phriontair 3D airson plastaig aig an Ionad Ùr-Ghnàthachas – tha dà phriontair 3D eile ann airson stuthan meatailte – agus tha iad air an cruthachadh a rèir planaichean ceadaichte a chaidh fhaighinn air-loidhne.

Tha na duilleagan plastaig a bhios a’ ceangal ris na bannan-cinn furasta am faighinn, oir tha iad cumanta ann an oifisean, ach tha na pìosan airson na bannan-cinn fhèin fada nas duilich am faighinn.

Tha na sgàilean-dìon airson luchd-obrach slàinte agus cùram sòisealta a chuideachadh le bhith a’ seachnadh an galair a’ ghlacadh bho dhaoine aig a bheil Covid-19, nam measg iadsan a dh’fhaodadh a bhith gun chomharran agus nach eil fhathast air diagnosachd fhaighinn. Tha mar a nochd a’ bhìoras am measg luchd-fuirich agus luchd-obrach aig Home Farm anns an t-Eilean Sgìtheanach air sealltainn cho cudromach ’sa tha an leithid, a dh’aindeoin an àireamh iosal de cheasaichean aithnichte gu ruige seo anns na h-Eileanan an Iar.

Thuirt Calum MacDhòmhnaill, manaidsear leasachaidh airson Urras an Rubha agus Shanndabhaig: “Tha sinn glè thoilichte taic a thoirt don chomhairle ann an dòigh sam bith as urrainn dhuinn, agus gu h-àraidh taic a thoirt do na luchd-obrach mìorbhaileach a th’againn ann an taighean-cùraim nan eilean, an dà chuid ann an taighean a’ chomhairle agus na taighean prìobhaideach.”

Thuirt Calum gu robh an Urras air a bhith ag obair leis a’ cholaiste airson a’ phriontair 3D a chleachdadh a’ cruthachadh sgàilean agus ceanglan-cinn ach nach robh e air a bhith “idir sìmplidh a chuir air dòigh oir dh’fheumadh iad a bhith air an cruthachadh a rèir plana cheart agus leis na stuthan cheart”. Thug e cliù do “sgilean teicniceach luchd-obrach mìorbhaileach a’ cholaiste, air an stiùireadh le Iain F MacDhòmhnaill.”

Thuirt Roddy Ferguson, ceannard teicneòlas aig Colaiste a’ Chaisteal UHI: “Bha luchd-obrach innleadaireachd aig a’ cholaiste gu math deònach taic a thoirt do roinn slàinte agus cùram sòisealta ionadail leis a’ ghalair-cruinne Covid-19 le bhith a’ cleachdadh uidheamachd priontadh 3D bho Ionad Ùr-Ghnàthachas a’ cholaiste airson sgàilean-dìon a chruthachadh a tha freagarrach dhaibhsan ag obair aig fìor thoiseach a’ chùis an aghaidh sgaoileadh coròna-bhìoras.”

Tha na stuthan gu lèir airson na bannan-cinn a chruthachadh air am maoineachadh le Urras an Rubha agus Shanndabhaig, a tha a’ ruith tuathanas-gaoithe Beinn Ghrideag faisg air Steòrnabhagh airson buannachd a’ choimhearsnachd, agus a thug maoineachadh do Colaiste a’ Chaisteal UHI airson an t-Ionad Ùr-Ghnàthachas a leasachadh agus priontair 3D airson plastaig a cheannach ann an 2018 – ionmhasadh a thug a-steach barrachd maoineachadh bho pròiseact LEADER na h-Eileanan an Iar.

Tha cruthachadh agus lìbhrigeadh PPE a’ leantainn cruthachadh Ionmhas Coimhearsnachd Galair-Cruinne Urras an Rubha agus Shanndabhaig, tabhartas £40,000 gu NHS Eilean Siar bhon t-ionmhas sin agus tabhartasan £5,000 an duine gu comhairlean coimhearsnachd anns an Rubha, Sanndabhaig, agus Steòrnabhagh mar “ionmhasan-èiginn” airson cuideachadh dhaibhsan a tha a’ fulang leis a’ ghalair-cruinne.

A bheil ùidh agaibh ann an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil ceum agaibh mar-thà? A bheil sibh a’ beachdachadh air for-cheum ann an teagasg? Tha feum air ur leithid ann am foghlam Gàidhlig!

Thèid agaibh air PGDE (Slighe Ghàidhlig – bun-sgoil, àrd-sgoil no cuspair tro mheadhan na Gàidhlig san àrd-sgoil) a dhèanamh aig Colaiste a’ Chaisteil OGE.

A bharrachd air a bhith stèidhichte ann an sgìre air leth brèagha, bheireadh seo cothrom dhuibh a bhith ag ionnsachadh ann an coimhearsnachd bhrosnachail Ghàidhlig – sàr dheasachadh airson a dhol an sàs ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an sgoiltean.

Cuiridh sinn fàilte air tagraidhean tro UCAS suas ri 19 An t-Ògmhios 2020. Dh’fhaodar taic-airgid bho Bòrd na Gàidhlig a bhith an cois a’ phrògraim seo. Gheibh sibh barrachd fios mu PGDE (slighe Ghàidhlig) an seo:

https://www.uhi.ac.uk/en/courses/pgde-bun-sgoil-tro-mheadhan-na-gaidhlig/

https://www.uhi.ac.uk/en/courses/pgde-ard-sgoil-tro-mheadhan-na-gaidhlig/

Siuthadaibh – nach beachdaich sibh air dreuchd ann an teagasg Gàidhlig?