Tha Sìne Stiùbhart air a cur an dreuchd mar rùnaire an oilthighe aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus bheir i seachad comhairle agus stiùireadh ro-innleachdail do chùirt an oilthighe, buidheann riaghlaidh an oilthighe.

Tha am prìomh dhleastanas seo cuideachd ag eagrachadh obair na cùirte agus nan comataidhean co-cheangailte rithe agus ag obair mar chomhairliche earbsach do bhuill na cùirte mu thimcheall phròtacalan agus gèilleadh ri dleastanasan laghail is reachdail.

Tha Sìne, aig a bheil ceanglaichean teaghlaich dlùtha ris an Eilean Sgitheanach, a' tighinn a-steach à Oilthigh Obar Tatha far a bheil i an-dràsta na rùnaire aig an oilthigh, agus i air a bhith san dreuchd sin airson faisg air deich bliadhna.

Chuir Alasdair MacColla, cathraiche cùirt an oilthighe, fàilte air an eòlas a tha Sìne a' toirt don dreuchd seo: "Tha sinn fortanach gun urrainn dhuinn rùnaire cho eòlach a thàladh chun na dreuchd comhairleachadh riaghlaidh chudromaich seo aig àm deatamach nar leasachadh mar stèidheachd.

"Tha eòlas math aig Sìne mar-thà air ar com-pàirteachas agus tha i an-dràsta a' frithealadh mar Iar-chathraiche air Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean, a' bhuidheann a tha a' riochdachadh oileanaich bho air feadh na sgìre againn. Bidh i a' tighinn thugainn agus sinn a' gluasad a-steach gu caibideil ùr nar n-eachdraidh an dèidh deich bliadhna nar n-oilthigh a chomharrachadh ann an 2021. Tha sinn air tòrr a choileanadh anns a' chiad deich bliadhna, ach tha tòrr a bharrachd ri thighinn, agus tha mi a' cur fàilte air comhairle Sìne agus sinn a' leantainn ar misean gu seirbheis a thoirt do ar coimhearsnachdan agus ar n-oileanaich."

Tha dreuchdan air a bhith aig Sìne mar neach-gairm Buidheann Rùnairean Oilthighean na h-Alba; ball de Chomataidh Gnìomha Comann Cheannardan Rianachd Oilthigh na RA; stiùiriche neo-ghnìomhach air Solarachadh Adhartach airson Oilthighean is Colaistean Earranta; agus ball de Fhòram Leasachadh Riaghladh AdvanceHE.

A' bruidhinn mun dreuchd aice, thuirt Sìne Stiùbhart: "Tha mi air leth toilichte a bhith an cois Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus a bhith mar phàirt den ìre seo de leasachadh an oilthighe. An dèidh a bhith mar phàirt de bhòrd urrasairean Chomann Oileanaich na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean airson faisg air còig bliadhna, tha rùn, iomadachd agus sàr-mhathas na coimhearsnachd air fad brosnachail agus tha mi a' coimhead air adhart ri bhith a' cur ri seo."

Bidh Sìne Stiùbhart a' tighinn gu àrd-sgioba an oilthighe air 28 Màrt.

Tha Colaiste a’ Chaisteil a’ sireadh luchd-ionnsachaidh Gàidhlig a bhiodh ag iarraidh pairt a ghabhail ann an sgeama meantraidh, gus cothrom a thoirt dhaibh Gaidhlig a chleachdadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil.

Tha an sgeama seo airson cothrom a thoirt dha luchd-ionnsachaidh an cànan a chleachdadh agus a leasachadh. Bhiodh an luchd-ionnsachaidh a’ coinneachadh ri meantair, a tha fileanta ann an Gàidhlig, airson timicheall air aon uair a thìde gach seachdain, gus còmhradh riutha gu neo-fhoirmeil. An-dràsta, chan eil comas aig a’ cholaiste ach deichnear luchd-ionnsachaidh a chur tron an sgeama seo.

Tha sinn a’ sireadh luchd-ionnsachaidh adhartach a bhiodh comasach air còmhradh le meantair. 

Air sgàth mar a tha cùisean an-drasta leis a’ Choronabhirus chan eil sinn cinnteach fhathast cuine a thòisicheas seo. Ma tha ùidh agaibh ann a bhith an sàs anns a’ phrògram, neo ma tha ceistean sam bith agaibh, faodaidh sibh fios a chur chun phost-dealain seo: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI air cùrsa ùr air-loidhne do luchd-ionnsachaidh ullachadh.  Tha riochd air-loidhne na cùrsa a’ ciallachadh gu bheil e comasach do dh’oileanaich an cùrsa a’ leantainn ge bith càite bheil iad stèidhichte, aig an astar aca fhèin agus nan ùine fhèin.

Thuirt Sheila NicIllinnein, Iar-Cheannard; “Tha a’ cholaiste air leth toilichte ionnsachadh na Gàidhlig fhosgladh a-mach do dhaoine.  Seach gu bheil an cùrsa seo air-loidhne, bidh e gu sònraichte feumail dhaibhsan a tha airson Gàidhlig ionnsachadh ach a tha a’ faireachdainn nach eil gu leòr ùine aca sin a dhèanamh”