Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air stiùiriche ùr fhastadh airson na roinne altraim is mnathan-glùine. Bidh an Dr Nicola Carey a' tighinn don oilthigh mar Cheannard Roinn an Altraim agus Mnathan-glùine as t-fhoghar.

À Stockton on-Tees bho thùs, tha an Dr Carey an-dràsta na Leughadair agus na ceannard airson nan suidheachaidhean fad-ùine agus aoiseachaidh taobh a-staigh Sgoil nan Saidheansan Slàinte aig Oilthigh Surrey. Ron àm seo, bha i ag obair ann an grunn dhreuchdan ann am prìomh-chùraim mar bhanaltram lèigh-lainne, banaltram choitcheann agus mar neach-oideachaidh altraim ann an roinn an oilthighe, le ùidh shònraichte ann am banaltrachd coimhearsnachd. Chuir i seachad dà bhliadhna anns na Stàitean Aonaichte fhad 's a bha i a' dèanamh a Maighstireachd ann an slàinte a' phobaill ann am foghlam slàinte coimhearsnachd. Tha na raointean rannsachaidh aice a' toirt a-steach sgrùdaidhean nàiseanta is eadar-nàiseanta air leasachadh sgioba-obrach, òrdachadh neo-mheidigeach agus leasachadh càileachd.

Tòisichidh an Dr Carey na dreuchd air Diluain 25 Dàmhair agus gabhaidh i àite an Àrd-ollamh Annetta Nic a' Ghobhainn a bhios a' leigeil dhith a dreuchd aig deireadh an Iuchair. Bidh i stèidhichte aig an Ionad Saidheans Slàinte ann an Inbhir Nis.

A' bruidhinn mun dreuchd aice, thuirt an t-Àrd-Ollamh Todd Walker, Prionnsapal agus Iar-Sheansalair an oilthighe: "Tha sinn air leth toilichte gu bheil an Dr Carey a' tighinn a-steach don Roinn Altraim agus Mnathan-glùine againn. Tha beairteas de eòlas aice ann an rannsachadh, foghlam agus ceannardas taobh a-staigh banaltrachd, a' nochdadh a h-obair mhòr taobh a-staigh roinn nan oilthighean agus mar bhanaltram proifeiseanta. Tha sinn a' coimhead air adhart ri bhith a' cur fàilte oirre as t-fhoghar agus a' guidhe gach soirbheachas don Ollamh Annetta Nic a' Ghobhainn airson cluaineas fada agus toilichte."

Thuirt an Dr Carey: "Tha mi air leth toilichte a bhith a' tighinn don Roinn Altraim agus Mnathan-glùine aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean aig àm cho brosnachail. Tha mi a' coimhead air adhart ri bhith ag obair le co-obraichean ùra gus tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air comas foghlaim is rannsachaidh agus taic a thoirt do dh'oileanaich agus co-obraichean altraim san obair chudromach a tha iad a' dèanamh. Tha a bhith ag obair aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a' toirt chothroman air leth airson an ath ghinealach de bhanaltraman agus luchd-rannsachaidh san raon a leasachadh - tha e na bhuidheann soirbheachail agus tha mi air mo bhrosnachadh gu mòr leis an dreuchd ùr agam."

Thuirt an t-Àrd-Ollamh Neil Simco, Leas-Phrionnsapal (Rannsachadh agus Buaidh): "Tha mi a' coimhead air adhart ri bhith a' cur fàilte air Nicola chun na dreuchd ùir as t-fhoghar. Mar bhanaltram agus neach-oideachaidh banaltrachd, tha eòlas mòr aice air rannsachadh, foghlam agus ceannardas a fhuair i thar grunn bhliadhnaichean an dà chuid ann an obair lèigh-lainne agus ann an roinn nan oilthighean. Mar sin tha Nicola ann an suidheachadh math airson togail air euchdan mòra na roinne gu ruige seo agus tha mi a' guidhe gach soirbheachas dhi san dreuchd inntinnich seo."

Tha Pròiseact Breug-fhìorachd Àrc-eòlas Uibhist toilichte an app ùr ‘Ulaidhean Uibhist’ a chur air bhog.  Tha am pròiseact seo, le taic bho Chomhairle nan Eilean Siar, air a chruthachadh agus air a stiùireadh le arc-eòlaichean Colaisde a’ Chaisteil.  Is e amas a’ phròiseict cothrom a thoirt do choimhearsnachdan agus luchd-tadhail an app a chleachdadh gus seachd làraichean cudromach ann an Uibhist a rannsachadh.

Gheibhear ceudan de làraichean arc-eòlach iongantach ann an Uibhist, eadar uaighean bho Nuadh Linn na Cloiche gu aon de na làraichean malairt Lochlannach as motha ann an Alba.  Tha Colaisde a’ Chaisteil a’ tabhann chùrsaichean bho ìre inntrigidh gu ìre for-cheum, a’ toirt cothrom mìorbhaileach do dh’oileanaich na làraichean seo, a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, a sgrùdadh ann an àrainneachd bhrèagha fo stiùir eòlaichean air leth.

Tha na h-oileanaich agus an òraidichean air taisbeanadh de dh’obair nan oileanach ullachadh san uinneig agus air sealltainn cuid den obair-deilbh a chaidh a dhèanamh gu h-ealanta leis na h-oileanaich mar phàirt den HND. 

Thar nan trì bliadhna a chaidh seachad tha Roinn an Fhasain aig LCC air a thighinn air adhart gu bhith a’ gabhail a-steach ìrean ionnsachaidh de ìrean NC & HNC/HND do raon farsaing de dh’oileanaich ann an dòigh sònraichte agus brosnachail.  

Tha an cùrsa ìre NC a’ cuimseachadh air a bhith ag ionnsachadh bunaitean practaigeach de Fhasan, Deilbh, Gearradh Phàtran, modhan-obrach fuaigheal gnìomhachail & dealbhach, agus anailis de ghnìomhachas an fhasain agus an cothrom cùrsa NPA sa Chlò Hearach a dhèanamh.  Tha na Cùrsaichean HN a’ toirt cothrom do dh’oileanaich chan e a-mhàin togail air na sgilean a dh’ionnsaich iad san NC ach tha e cuideachd ag ionnsachadh sgilean speisealta ann an Corsaidean, Aodach Bainnse agus Adaireachd. 

Thuirt Netty Sopata, Ceannard a’ Chùrsa Fasain aig LCC UHI, “Is e cothrom ann an deagh àm a tha seo agus suidheachadh air leth math airson ar n-oileanaich a bhith a’ sealltainn beagan den obair aca aig deireadh na bliadhna.  Tha bliadhna dhùbhlanach air a bhith aig a h-uile duine, ach tha iad seo air cumail orra a’ cuimseachadh agus ag obair air leth cruaidh, ann an suidheachaidhean dùbhlanach gus an cùrsa foghlaim a chrìochnachadh gu àrd ìre.  Mòran taing dha-rìribh do Sarah aig Lewis Revivals airson an cothrom seo a thoirt dha na h-oileanaich.  Ma tha ùidh aig neach ann a bhith a’ dèanamh cùrsa fasain, thèid a dh’fhaicinn an taisbeanaidh; bheir e beachd dhut air na slighean eadar-dhealaichte a tha na h-oileanaich air a ghabhail gus an ìre de dh’obair-ceàirde a ruighinn a tha air a thaisbeanadh agus ma tha ùidh aig neach sam bith iarrtas a chur a-steach airson an 21/22 NC no an HNC cuir post-dealain thugam le ceistean sam bith. 

Thuirt an t-oileanach Jackie Keddie, “Tha mi air a bhith a’ fuaigheal airson iomadh bliadhna ach an uair a bha mi sa cholaiste dh’ionnsaich mi an t-uabhas;  Tha mi air barrachd sgilean agus misneachd fhaighinn agus fhuair mi an cothrom obrachadh le oidean aig a bheil mòr-eòlas air gnìomhachas an fhasain agus dealbhachadh fasain”.

Thuirt an t-oileanach Breagha Halbert, “Mus do thòisich mi air a’ chùrsa, bha mi dìreach air an àrd-sgoil fhàgail.  Tha mi air a bhith a’ dèanamh a’ chùrsa Fasain aig Colaisde a’ Chaisteil, UHI airson dà bhliadhna a-nis.  Tha mi air an HNC fhaighinn agus cha mhòr nach eil mi air an HND a chrìochnachadh.  Tha e air a bhith iongantach a bhith ag ionnsachadh a bhith a’ dèanamh an obair-deilbh agam fhèin agus a’ gabhail pàirt ann an nithean sa bheil ùidh agam  Ma leanas an cùrsa seo air adhart gu ìre ceum gu cinnteach bidh mi ga dhèanamh!”

Is e bùth neo-eisimeileach ann an Steòrnabhagh a tha ann an Lewis Revival le dòigh-beatha le cuimse sheasmhach a tha a’ gabhail a-steach cruinneachadh a chaidh a tharraing ri chèile de nithean ùra agus aosta airson an taigh, cho math ri seann aodach air a dhèanamh de Chlò Hearach.  Mar bhùth a tha gu h-oifigeil a’ reic Peanta Àrnais Frenchic® agus le làn raon de dh’ulaidh Malairt Chothromach agus cuid a chaidh a dhèanamh gu h-ionadail, tha an gnothachas ag amas a bhith ag àrdachadh roghainnean luchd-cleachdaidh tro ath-chleachdadh, ath-chuairteachadh, agus tro thaic luchd-ciùird ionadail agus an gluasad cruinneil de Mhalairt Chothromach.

Tha an gnothachas a’ mealtainn co-obrachadh le Empty House Traders, aig a bheil aodach agus tiodhlacan Malairt Chothromach, seann aodach, cruinneachadh de sheann chlàran agus leabhraichean, agus gaileiridh margaidh ionadail a tha a’ toirt àite chom-pàirteachail sa bhaile do luchd-ealain agus luchd-ciùird gus an obair a shealltainn agus a reic.