Oifiger Pròiseict – Horshader Community Development

Pàirt-ùine (22.5 uair san t-seachdain): Damhair 2020 gu deireadh 2021 : Tuarastal £21,000 (pro-rata).

Bi uallach aig an Oifigeir Pròiseict am prògram slàint is sunnd ùr Slàn san Dachaigh (Healthy at Home) a lìbhrigeadh is thoirt gu buil, le bhith:

  • Cruthachadh sùsbaint didseatach airson a’ phrograim;
  • Cruthachadh goireasan a chleachdas daoine san taigh;
  • A’ toirt buaidh ri muinntir na sgìre le gach gnìomh pròiseict;
  • A’ cur tachartasan air dòigh, air loidhne agus fiosagach;
  • Ag aithisg adhartais a’ phrògraim gu Manaidsear Leasachaidh agus Bòrd-stiùridh na buidhne;
  • A’ moladh gnìomhan ùra a dh’ fhaodadh a bhi mar phàirt den phrògraim;
  • A’ cumail rian air conaltradh; agus
  • A’ measadh soirbhicheas a’ phrògraim le obair co-chomhairleachaidh.

Gus iarrtas a chur a-steach, theirig gu ar làrach-lìn is faigh foirm-iarrtais:

https://www.horshader.com/job-application

‘S e Diluain 21 Sultain 5f ceann-ama son iarrtasan. 

Cuir foirm-iarrtais coileanta gu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cuirear agallamhan air dòigh air an seachdainn a’ tòiseachadh Diluain 28 Sultain