A media broadcaster who grew up near Stornoway has been named as the University of the Highlands and Islands Alumnus of the Year.

Anne Lundon, a BBC broadcaster who studied at Lews Castle College UHI, will be presented with the award at their graduation ceremony on 23 August at Martin's Memorial Church of Scotland.

The award is presented to a former student in celebration of their services to the community, achievements in arts or sciences, business or in public or academic life.

Anne grew up near Stornoway, and began her media career working at mneTV soon after graduating with a BA Gaelic and North Atlantic Studies in 2008. She has presented a variety of TV shows from sport to entertainment.

Anne is currently a main anchor for Gaelic news programme An Là on BBC Alba, presents on Reporting Scotland's weather forecasts and BBC Scotland's rural affairs programme Landward. As a bilingual reporter she has presented on many political, social and cultural issues across Europe on the BBC's award-winning Gaelic current affairs programme, Eòrpa. She has also recently presented BBC Alba's Women's World Cup coverage.

Anne was nominated for the award in recognition of her outstanding achievements in the media and her involvement in the BBC's Get Playing campaign. As a child she learnt to play the bagpipes and to sing, also studying to play the piano and guitar. She has been part of a national campaign which encourages amateur musicians to improve their old skills or learn new ones by joining their 'Virtual Orchestra.'

"It's an honour to receive this award. I'm proud to be a graduate of the University of the Highlands and Islands. Being born and bred in the Outer Hebrides, being able to study there was invaluable and I look forward to being able to help develop the university's growing alumni community both in the UK and overseas."

Professor Crichton Lang, Principal and Vice-chancellor (interim) said: "It is splendid to see Anne regularly on our screens having become a prominent leading name in Scotland's media. Without a doubt, she is an excellent example of the quality of the university's alumni and a deserving winner of this prestigious award. I've no doubt Anne will continue to inspire and engage people with her diverse broadcasts and reporting in Gaelic and English. Anne is a fantastic ambassador for the university, our region and the Gaelic language."

Principal and Chief Executive at Lews Castle College UHI, Iain Macmillan, said: "I am delighted that Anne has been chosen as Alumnus of the Year by the University and that we will have the opportunity to celebrate this achievement with her this Friday at our graduation event in her home town of Stornoway. It is very encouraging to see our graduates succeeding in their chosen careers and Anne is an excellent role model for all students who aspire to succeed by following the opportunities available through the University of the Highlands and Islands."

Chaidh Anne Lundon, craoladair meadhanan Albannach a rinn ionnsachadh aig Colaiste a' Chaisteal UHI ainmeachadh mar Alumnus na bliadhna aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean am bliadhna. Mar seann oileanach na colaiste, thèid an duais a thoirt dhi aig an tachartas ceumnachaidh aca air 23 Lùnastal aig Eaglais Cuimhneachaidh Mhàrtainn na h-Alba. Bithear a 'toirt seachad an duais do dh' oileanaich a bh ' ann roimhe mar chomharrachadh air na seirbhisean aca don choimhearsnachd, euchdan anns na h-ealain na saidheansan, gnìomhachas na ann am beatha poblach no acadaimigeach.

Dh'fhàs Anne suas faisg air Steòrnabhagh, agus thòisich i air a dreuchd sna meadhanan ag obair aig mne TV goirid às dèidh dhi ceumnachadh le BA Gàidhlig agus Eòlas a 'Chuain Siar ann a 2008. Tha i air grunn thaisbeanaidhean Tbh a dhèanamh bho spòrs gu fèisdeas.

Tha Anne an-dràsta na prìomh acair airson prògram naidheachdan Gàidhlig An Là air BBC Alba, a 'toirt a-steach ro-aithrisean sìde Reporting Scotland agus prògram cùisean dùthchail BBC Scotland Landward. Mar neach-aithris dà-chananach tha i air mòran de chùisean poilitigeach, sòisealta agus cultarail a thaisbeanadh air feadh a Roinn Eòrpa air a 'phrògram cùisean gnàthach Gàidhlig, BBC. Tha i cuideachd air craoladh Cupa na Cruinne BBC Alba a thoirt seachad.

Chaidh Anne ainmeachadh airson duais mar chomharra air na rinn i anns na meadhanan agus a com-pàirt ann an iomairt Get Playing a'BBC. Mar phàiste dh 'ionnsaich i a bhi a' cluich a 'phìob agus a bhi a'seinn, ag ionnsachadh a phiàna agus a 'ghiotar. Tha i air a bhi na pàirt de dh 'iomairt nàiseanta a tha a' brosnachadh luchd-ciùil neo-dhreuchdail gus na seann sgilean aca a leasachadh no feadhainn ù`ra ionnsachadh le bhith a 'tighinn còmhla ris an' Virtual Orchestra 'aca.

"Tha e na urram dhomh a bhith a faighinn an duais seo. Tha mi moiteil a bhi nam cheumnaiche bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Rugadh agus thogadh mi ann an Innis Gall a-muigh, bha e comasach dhomh ionnsachadh a dhèanamh ann agus tha mi a 'coimhead air adhart ri bhith comasach air cuideachadh le bhith a' leasachadh coimhearsnachd alumni an oilthigh an dà chuid san RA agus thall thairis.

Thuirt an t-Àrd-ollamh Crichton Lang, Prionnsapal agus Iar-sheansalair (eadar-amail): "Tha e math a bhith a' faicinn Anna gu cunbhalach air na scrionaichean againn air a bhith na prìomh ainm follaiseach ann am meadhanan na h-Alba. Gun teagamh, tha i na deagh eisimpleir de chàileachd alumni an oilthigh agus na buannaiche airidh air an duais chliùiteach seo. Chan eil teagamh sam bith gun lean Anne oirre a 'brosnachadh agus a' dol an sàs dhaoine leis na craolaidhean eadar-mheasgte aice agus ag aithris ann an Gàidhlig agus Beurla. Tha Anne na tosgaire sònraichte don oilthigh, don sgìre againn agus don chànan Gàidhlig. "

Thuirt Prionnsapal agus Ceannard aig Colaiste Caisteal Lews UHI, Iain Mac a 'Mhaoilein:" Tha mi air leth toilichte gun deach Anne a thaghadh mar Alumnus na Bliadhna leis an Oilthigh agus gum bi cothrom againn an euchd seo a chomharrachadh còmhla rithe Dihaoine seo tighinn aig ar ceumnachadh tachartas anns a 'bhaile aice, Steòrnabhagh. Tha e na adhbhar misneachd dhuinn gu bheil na ceumnaichean againn a 'soirbheachadh anns na dreuchdan a thagh iad agus tha Anne na deagh eisimpleir airson a h-uile oileanach a tha ag iarraidh soirbheachadh le bhith a' leantainn nan cothroman a tha rim faighinn tro Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. "

Tha faisg air 25,000 alumni a-nis aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus tha Anne a 'leantainn ceuman luchd-faighinn mìorbhaileach eile duais alumnus na bliadhna leithid neach-faighinn na bliadhna an-uiridh, neach-tionnsgain sòisealta agus stèidheadair ALICAS, Rachael Bews, agus a co-òraidiche Gàidhlig. , an seinneadair is neach-ciùil ainmeil Albannach, Julie Fowlis. Tha an t-oilthigh againn moiteil a bhith a 'brosnachadh agus a' leasachadh cleachdadh na Gàidhlig tro na cleachdaidhean, an curraicealam agus an conaltradh aice. Tha sinn air cleachdadh na Gàidhlig a leudachadh anns a 'churraicealam agus tha sinn a' leasachadh raon de phrògraman ùra, nam measg BA (le Urram) ann an Gàidhlig agus foghlam agus Dioplòmaichean Ceumnaiche Proifeiseanta airson foghlam thidsearan bun-sgoile agus àrd-sgoile.