Following on from the great response to the planned New Year’s Day Cèilidh, the Comhairle will also be putting out a Christmas Eve cèilidh on 24th December at 9pm. 

The cèilidh will be pre-recorded by some of the great artists who have kept us entertained with cèilidhs over the past few months. 

There will also be a few new faces too and everyone will be singing Christmas classics in Gaelic or English.   

Starting on Monday the 7th of December, the Comhairle will announce artists taking part in the cèilidh at 10am each morning, Monday to Friday. 

 A Comhairle spokesperson said, “A huge thank you to the artists for getting in the Christmas spirit early to record these songs, and to the Multimedia team for putting the cèilidh together.  We hope that you join us on Christmas Eve for a night of Christmas songs.”

Cèilidh Oidhche na Nollaig

Mar thoradh air am fàilte a fhuair planaichean airson cèilidh Là na Bliadhn’ Ùir, bidh a’ Comhairle cuideachd a’ craoladh cèilidh Nollaig air an 24mh den Dùbhlachd aig 9f.  Thèid a’ chèilidh a chlàradh ro làimh, le feadhainn de na seinneadairean cliùiteach a tha air ar cumail a’ dol thairis air na mìosan a chaidh seachad.  Bidh seinneadairean ùra a’ nochdadh cuideachd, le laoidhean is òrain Nollaig ann an Gàidhlig is Beurla.   Gach latha, bho Dhiluain gu Dihaoine, a’ tòiseachadh air Diluain an 7mh latha den Dùbhlachd aig 10m, ainmichidh a’ Comhairle na seinneadairean a bhios a’ gabhail pàirt sa chèilidh.

Thuirt neach-labhairt bhon Comhairle, “Tha sinn airson taing mhòr a thoirt dha na seinneadairean airson an obair ionmholta le bhith a’ clàradh nan òran tràth, agus dha Sgioba Ioma-mheadhain na Comhairle airson na cèilidh a tharraing ri chèile.  Tha sinn an dòchas gum bi sibh ag èisteachd còmhla rinn air Oidhche na Nollaig.”