Contact us on 01851 705743 or
email info@welovestornoway.com

Leis an t-suidheachadh a thaobh Covid-19, tha Comhairle nan Eilean Siar air goireasan a chur ri chèile dha pàrantan - gu h-àraid pàrantan aig nach eil Gàidhlig - airson taic a thoirt seachad a thaobh ionnsachadh na Gàidhlig.  Seo liosta de ghoireasan a dh’fhaodadh a bhith feumail:

Gaelic Resources for Nursery and Primary School Children

Given the current Covid-19 crisis, the Comhairle has put together some useful links to provide parents - particularly those who do not speak Gaelic themselves - with Gaelic learning and support materials. Here are some useful links to online resources:

Acair

Am Faclair Beag

BBC Alba Foghlam

E-sgoil

Fios air Fuaimean

Gàidhlig gu leòrg

Gaelic4Parents

Gaelic4Parents Storyworlds Series One

Go! Gaelic

Go! Gaelic Games

Lasadh

Learn Gaelic

Leugh & Seinn le Linda (0-5 bliadhna)

Òrain na Cloinne Bige

Òrain na Cloinne Bige 2

Stòrlann

Speech Therapy and Gaelic

Scottish Book Trust – Gaelic Bookbug

Stòr-dàta

Twinkl